?

Log in

I want. I want. I want. I want. Selfish. - Lost In Dreams [entries|archive|friends|userinfo]
Jon

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Feb. 18th, 2009|05:50 pm]
Jon
I want.
I want.
I want.
I want.
Selfish.
LinkReply